The First Board Election of CCWNY

Our newly elected board of directors are:

Jian Feng, Cheng Liang, Jun Wang, Zhen Liu, Jasmine Chen, Yanhong Na, Zhiyuan Wang, Lixing Zhang, Jiannan Wu

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注